Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • reprezentacja w sprawach o rozwód i separację,
 • prowadzenie spraw alimentacyjnych (dochodzenie alimentów, zniesienie, podwyższenie, ograniczenie obowiązku alimentacyjnego) a także w sprawach
  o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej i podział majątku wspólnego, spraw związanych powierzeniem, pozbawieniem, ograniczeniem
  lub zawieszeniem władzy rodzicielskiej, jak również o ustalenie i wykonywanie kontaktów z małoletnim dzieckiem, sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, inne.
Kancelaria adwokacka Adwokata Tomasza Znamirowskiego w Jastrzębiu Zdroju

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę w szczególności sprawy odszkodowawcze w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych (szkody na osobie i mieniu, z tytułu śmierci osoby bliskiej), szkód górniczych, błędów medycznych i wielu innych,
 • prowadzenie spraw z zakresu szeroko pojętego prawa konsumenckiego w tym o roszczenia wynikające z umów kredytu i pożyczki,
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów w tym umów cywilnoprawnych w tym umów sprzedaży, dostawy, dzieła, robót budowlanych, najmu, dzierżawy,
  prawo rzeczowe w tym sprawy o zasiedzenie, sprawy o ustanowienie służebności drogowej,
 • służebności przesyłu, zniesienie współwłasności, o ochronę własności,
 • prawo spadkowe w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, stwierdzenie nieważności testamentu,
 • analiza i sporządzanie pism w postępowaniu cywilnym w tym egzekucyjnym, analiza oraz sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych,
  reprezentacja w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym i egzekucyjnym oraz wieczysto – księgowym
Kancelaria adwokacka Adwokata Tomasza Znamirowskiego w Jastrzębiu Zdroju

Prawo karne

obrona w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego (także w zakresie zatrzymania i tymczasowego aresztowania) w sprawac o przestępstwa kryminalne w tym w szczególności:
 • w sprawach o przestępstwa skierowane przeciwko zdrowiu i życiu, (udział w bójce lub pobiciu, zabójstwa, inne) a także przeciwko wolności (np. groźby karalne, stalking, inne),
 • w sprawach o przestępstwa skierowane przeciwko mieniu (kradzieże, rozboje, oszustwa, inne),
 • w sprawach o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodowanie wypadku komunikacyjnego, inne),
 • reprezentacja w postępowaniu karnym i wykroczeniowym pokrzywdzonych (w tym oskarżycieli posiłkowych) przestępstwem czy wykroczeniem,
 • reprezentacja w postępowaniu karnym prywatnoskargowym (w tym w sprawach o znieważenie, zniesławienie, naruszenie nietykalności cielesnej) oraz sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • obrona w sprawach karnych – skarbowych,
 • reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym (w tym sprawach o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie, sprawy o dozór elektroniczny).
Kancelaria adwokacka Adwokata Tomasza Znamirowskiego w Jastrzębiu Zdroju

Prawo pracy

Reprezentacja w sprawach o mobbing, w sprawach o roszczenia wynikające z naruszenia zasady równego traktowania, o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę, o przywrócenie do pracy,  w sprawach o zapłatę odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub bezprawnego rozwiązania stosunku  pracy,
o wynagrodzenie oraz zapłatę innych świadczeń z innych tytułów od pracodawcy, sprawy o ustalenie prawa do emerytury, renty oraz innych świadczeń z ZUS, sprostowanie świadectwa pracy, inne).
Kancelaria adwokacka Adwokata Tomasza Znamirowskiego w Jastrzębiu Zdroju

Prawo gospodarcze

 • dochodzenie wszelkich należności wynikających z umów, niezapłaconych faktur,
 • opiniowanie umów oraz sporządzanie projektów umów występujących w obrocie gospodarczym,
Kancelaria adwokacka Adwokata Tomasza Znamirowskiego w Jastrzębiu Zdroju

Prawo rodzinne i opiekuńcze

*reprezentacja w sprawach o rozwód i separację,

*prowadzenie spraw alimentacyjnych (dochodzenie alimentów, zniesienie, podwyższenie, ograniczenie obowiązku alimentacyjnego) a także w sprawach
o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej i podział majątku wspólnego, spraw związanych powierzeniem, pozbawieniem, ograniczeniem
lub zawieszeniem władzy rodzicielskiej, jak również o ustalenie i wykonywanie kontaktów z małoletnim dzieckiem, sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, inne.

Prawo cywilne

*sprawy o zapłatę w szczególności sprawy odszkodowawcze w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych (szkody na osobie i mieniu, z tytułu śmierci osoby bliskiej), szkód górniczych, błędów medycznych i wielu innych,

*prowadzenie spraw z zakresu szeroko pojętego prawa konsumenckiego w tym o roszczenia wynikające z umów kredytu i pożyczki,

*dochodzenie roszczeń wynikających z umów w tym umów cywilnoprawnych w tym umów sprzedaży, dostawy, dzieła, robót budowlanych, najmu, dzierżawy,
prawo rzeczowe w tym sprawy o zasiedzenie, sprawy o ustanowienie służebności drogowej,

*służebności przesyłu, zniesienie współwłasności, o ochronę własności,

*prawo spadkowe w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, stwierdzenie nieważności testamentu,

*analiza i sporządzanie pism w postępowaniu cywilnym w tym egzekucyjnym, analiza oraz sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych,
reprezentacja w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym i egzekucyjnym oraz wieczysto – księgowym

Prawo karne

Obrona w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego (także w zakresie zatrzymania i tymczasowego aresztowania) w sprawac o przestępstwa kryminalne w tym w szczególności:

*w sprawach o przestępstwa skierowane przeciwko zdrowiu i życiu, (udział w bójce lub pobiciu, zabójstwa, inne) a także przeciwko wolności (np. groźby karalne, stalking, inne),

*w sprawach o przestępstwa skierowane przeciwko mieniu (kradzieże, rozboje, oszustwa, inne),

*w sprawach o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodowanie wypadku komunikacyjnego, inne),

*reprezentacja w postępowaniu karnym i wykroczeniowym pokrzywdzonych (w tym oskarżycieli posiłkowych) przestępstwem czy wykroczeniem,

*reprezentacja w postępowaniu karnym prywatnoskargowym (w tym w sprawach o znieważenie, zniesławienie, naruszenie nietykalności cielesnej) oraz sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,

*obrona w sprawach karnych – skarbowych,
reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym (w tym sprawach o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie, sprawy o dozór elektroniczny).

Prawo pracy

Reprezentacja w sprawach o mobbing, w sprawach o roszczenia wynikające z naruszenia zasady równego traktowania, o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę, o przywrócenie do pracy, w sprawach o zapłatę odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub bezprawnego rozwiązania stosunku  pracy,
o wynagrodzenie oraz zapłatę innych świadczeń z innych tytułów od pracodawcy, sprawy o ustalenie prawa do emerytury, renty oraz innych świadczeń z ZUS, sprostowanie świadectwa pracy, inne).

Prawo pracy

*dochodzenie wszelkich należności wynikających z umów, niezapłaconych

*faktur,
opiniowanie umów oraz sporządzanie projektów umów występujących w obrocie gospodarczym,